Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Krzysztof Biliński
prof. dr hab. Krzysztof Bilińskikierownik Zakładu Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

tel.: 71 - 3752 - 579
e-mail: k.bilinski@wp.pl
pokój: 215
konsultacje: środa godz. 14.24-15.25, czwartek godz.11.00-12.00

Moje zainteresowania badawcze obejmują głównie historię literatury polskiej doby romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. W swych badaniach skupiam się na obecności myśli Emanuela Swedenborga w twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Antoniego Malczewskiego. Istotne jest tutaj tropienie w literaturze tego czasu wątków i motywów religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Biblii. Problematyka ta uwidacznia się też w naukowej analizie i interpretacji zjawisk artystycznych w Młodej Polsce, co uwidoczniło się w pionierskiej pracy Literackie przejawy modernizmu katolickiego w Polsce. Sięgam także do literatury pozytywistycznej, aby wskazać na autorów i zjawiska, które cecho-wały oblicze tej epoki. Jestem również teoretykiem literatury, a zwłaszcza badaczem myśli Jurija Łot-mana (współpraca z ośrodkiem naukowym w Nitrze ) oraz Charlesa Sandersa Peirce’a. Prace na ten temat były ogłaszane w Hiszpanii i na Słowacji. Pełnione funkcje: • nauczyciel języka polskiego w XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu (01.09.1986– 31.08.1989.), a następnie w II Liceum Ogólnokształcącym (01.09.1989 – 31.08.1990); • adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Filologii Polskiej (od 01.10.1990), adiunkt z habilitacją (od 01.11.1999); • pracownik naukowy – profesor zwyczajny - w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2008); • pracownik naukowy – profesor - w Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistyczne w Podkowie Leśnej (zajęcia z zakresu historii filozofii, logiki i teorii poznania, etyki, antropologii kulturowej oraz erystyki i retoryki w w Podkowie Leśnej (punkt konsultacyjny w Nysie), członek Senatu uczelni (od 1.10.2008); • kierownik Zakładu Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (01.10.2011); • wykładowca internetowej szkoły chrześcijańskiej, Old Catholic Church’s Sacred Heart of Jesus Theological Seminary (historia filozofii) (od czerwca 2012).

Osiągnięcia i wyróżnienia:Za swe osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne otrzymałem czterokrotnie nagrodę Jego Magnifi-cencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (1996, 1998, 1999, 2000). Do chwili obecnej wypromowałem ponad 200 magistrów. Pod moim kierunkiem powstało do tej pory pięć prac doktorskich: • 21 czerwca 2005 roku mgr Donata Dominik-Stawicka obroniła pracę Romantyczne dziedzictwo Północy w twórczości Juliusza Słowackiego. • 19 stycznia 2006 roku mgr Sylwia Chodorowicz-Glejzer przedstawiła dysertację Inedita mło-dopolskie jako źródło poznania kultury doby modernizmu. • 20 listopada 2007 roku mgr Sebastian Węgrzynowski złożył rozprawę O sposobach wyrażania nastrojów schyłkowych w literaturze Młodej Polski • 24 listopada 2010 roku mgr Aleksandra Matelska broniła pozytywnie pracy Klasyfikacja i ana-liza ustnych przekazów ocalałych Świadków Jehowy prześladowanych w Polsce w latach 1939 – 1945. • 6 grudnia 2011 roku mgr Adrian Wierzbicki obronił z wyróżnieniem dysertację Dylematy teo-logiczne bohaterów wybranych powieści polskich XX wieku. Opiekuję się również czterema doktorantami. Do tej pory recenzowałem jedenaście prac doktorskich w macierzystej uczelni oraz w Uniwer-sytecie Łódzkim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Uniwersytecie Śląskim, cztery rozprawy habilitacyjne (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu – Czechy i Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski), przygotowałem również dwa wnioski profesorskie; sporządziłem ponadto kilkanaście recenzji wydawniczych dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwer-sytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersy-tetu Opolskiego, Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz Uniwersytetu w Nitrze (Słowacja).
Funkcje administracyjne
: Pracownia Kultury Literackiej XX w.
Kierownik: Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Rozprawa habilitacyjna
Rozprawa doktorska Promotor: Jacek Kolbuszewski
Rozprawa doktorska
Praca magisterska Promotor: Jacek Kolbuszewski
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »