Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Struktura > Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów > Opis

Powołana w 2012 roku Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów ma charakter interdyscyplinarny i otwarty: uczestniczyć w jej badaniach mogą zarówno pracownicy jednostek naukowych naszej i innych uczelni, zaproszeni studenci, doktoranci i inne osoby, niezwiązane ze światem nauki, lecz zajmujące się wspomnianymi zagadnieniami, w tym także osoby prawne. Najważniejszym celem Pracowni jest szczegółowy ogląd zjawisk i tekstów współczesnej kultury z perspektywy antropologicznej i włączenie się w interdyscyplinarne, nowoczesne badania poświęcone tej tematyce. Obejmują one m.in.: kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania nowych tekstów kultury; wpływ technizacji kultury na zmianę sposobu stosunku odbiorcy do jej tekstów; ludologię; antropologiczny wymiar funkcjonowania nowych tekstów kultury popularnej; metodologiczne aspekty badania nowych mediów i kreowanych przez nie dzieł; antropologiczny wymiar masowej wizualizacji tekstów kultury, zmianę strategii partycypacji w tekście i hipertekście; literackie i pozaliterackie konsekwencje obrazu świata przekazywanego przez kulturę ponowoczesną; relacje pomiędzy tematyką tekstów kultury popularnej a przemianami globalnymi w kontekście psychologii społeczeństwa masowego.

 

Pragniemy zaprezentować Państwu blibibliografię przedmiotową liteatury i kultury popularnej, przygotowaną przez dr Krystynę Walc. Bibliografia będzie z czasem uzupełniana o nowe, aktualne pozycje.

 


 

 

The Research Centre for Popular Literature and Culture and New Media, established in 2012,  postulates an interdisciplinary approach and is open for cooperation with academics of University of Wrocław and other universities, as well as with invited students and everyone, including corporations, who are not necessarily connected with science, but interested in aforementioned issues. Our Research Centre is chiefly focused on a detailed analysis of contemporary culture-based phenomena and texts, presented in the anthropological perspective. We would like to participate in the interdisciplinary, modern research in this field, which concerns, for example: cultural and civilizational settings of texts; technicized culture’s influence on reader’s relation to its texts; ludology; anthropological perspective on new texts of popular culture; methodological aspects of research into new media and works they create; anthropological perspective of mass visualization of culture-based texts, change in the form of participation in a text and hypertext; literary and extra-literary consequences of the picture of the world being transferred by the postmodern culture; relations between subject matter of the texts of popular culture and global transformations in the context of mass society’s psychology.

 


 


    

 

Najważniejszym celem Pracowni jest szczegółowy ogląd zjawisk i tekstów współczesnej kultury z perspektywy antropologicznej i włączenie się w interdyscyplinarne, nowoczesne badania poświęcone tej tematyce... [WIĘCEJ]

 ____________________________________

Our Research Centre is chiefly focused on a detailed analysis of contemporary culture-based phenomena and texts, presented in the anthropological perspective. We would like to participate in the interdisciplinary, modern research in this field... [MORE]

 

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »