Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Oferta > Dla studentów

W trakcie I roku studiów możesz wybrać jedną ze specjalności:

- edytorstwo

- komunikologia

- lingwistyka kulturowa

- logopedia

- retoryka stosowana

- teatrologia.

 

Poza tym już na I roku możesz zdecydować się na specjalizację nauczycielską, której ukończenie daje uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej. Specjalizacja ta prowadzona jest w trzech profilach:

- język polski

- język polski i historia

- język polski i bibliotekoznawstwo.

Warunkiem zapisu na specjalizację jest uzyskanie podczas egzaminu maturalnego co najmniej 100 punktów.

 

 

 

Studia II stopnia stacjonarne | Rekrutacja 2016/2017

Na studia zostaną przyjęci w pierwszej kolejności absolwenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia filologii polskiej prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski, do wyczerpania limitu miejsc. Na pozostałe miejsca mogą być przyjęci absolwenci studiów I stopnia filologii polskiej prowadzonych przez inne uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe i kolegia, a także absolwenci innych kierunków humanistycznych (informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, historii sztuki, neofilologii). O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie w ramach ustalonego limitu.

 

Specjalności na studiach magisterskich:

 

- edytorstwo (I i II stopnia)

- filmoznawstwo

- folklor, literatura popularna i dziecięca

- krytyka literacka i artystyczna

- lider i animator społeczny

- nauczanie języka polskiego jako obcego

oraz

- specjalizacja nauczycielska w zakresie filologii polskiej (tylko dla osób, które na poziomie licencjatu zdobyły uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych), prowadzona w dwóch profilach: językoznawczym oraz literaturoznawczym.

 

 

CO? GDZIE? U KOGO? W JAKICH TERMINACH?


Zasady i tryb załatwiania spraw studenckich

1. U zastępcy dyrektora instytutu do spraw studenckich (dr Romana Łobodzińska) 

a/ warunkowe zaliczenie semestru (formularze należy składać do 5 X i 5 III);  

b/ powtarzanie semestru (podania składane do 5 X i 5 III);  

c/ indywidualna organizacja studiów (podania do 5 X i 5 III);  

d/ indywidualny plan i tok studiów (wnioski przyjmowane co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem nowego toku);  

e/ odwołanie od oceny niedostatecznej z zaliczenia (lub od decyzji prowadzącego zajęcia o ich niezaliczeniu).  

 

Podania w tych sprawach, z decyzją zastępcy dyrektora, składać należy w dziekanacie (bez potrzeby ustawiania się w kolejce do prodziekana!). Proszę również o zapoznanie się z informacją na temat organizacji i terminów sesji egzaminacyjnej. 

 

2. U prodziekana do spraw studenckich (dr hab. prof. UWr Bogumiła Staniów) 

a/ urlop (podania powinny być złożone do 5 X i 5 III);  

b/ przerwa w studiach (podania w terminach j.w.);  

c/ egzamin komisyjny (tylko w przypadku, gdy student kwestionuje prawidłowość egzaminu, egzamin komisyjny nie jest bowiem tzw. trzecim terminem);  

d/ wznowienie studiów (po wcześniejszej akceptacji dyrektora instytutu);  

e/ odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów;  

f/ przeniesienie z innej uczelni;  

g/ odwołanie od decyzji dyrektora instytutu w sprawach wymienionych w punkcie 1 a-d;  

h/ wszelkie problemy związane z przebiegiem studiów, wykraczające poza przepisy Regulaminu lub uprawnienia dyrektorów instytutu wymienione w punkcie 1 a-e.  

 

W sprawach wskazanych w punkcie 2 a - h należy składać podania lub przychodzić na rozmowę bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich, bez konieczności wcześniejszego uzyskiwania opinii zastępcy dyrektora instytutu. 

 

3. Załatwienie sprawy zmiany systemu studiowania (tzn. z zaocznych na stacjonarne i odwrotnie) lub kierunku oraz równoległych studiów na drugim kierunku należy rozpoczynać od zastępcy dyrektora ds. studenckich odpowiedniego instytutu, który udzieli informacji na temat wolnych miejsc, formy i terminu testu bądź rozmowy kwalifikacyjnej (podania złożone w instytutach przekazane zostaną do dziekanatu drogą służbową).

Profesor Jan Miodek

Witam Państwa na stronie Instytutu Filologii Polskiej

 

W naszym instytucie łączymy tradycyjne studia filologiczne z ciekawą ofertą nowoczesnych kierunków i specjalności. Kształcimy tu prawdziwych humanistów oraz prowadzimy badania nad literaturą, językiem, komunikacją i kulturą.

Dlaczego warto z nami studiować? Ponieważ humanistyka - mimo zmieniającej się rzeczywistości - nadal pozwala zrozumieć człowieka.

Zapraszam najserdeczniej na plac Biskupa Nankiera 15!

Jan Miodek

____________________________________

  » Telefoniczna Poradnia      Językowa od 2 października br.

  » REKRUTACJA 2019/2020

  » Zapisy na STUDIUM JĘZYKA
      I KULTURY LITEWSKIEJ 2019/20
20

      *Baltistikos plakatas Vroclavas A2

  » Erasmus - Regulamin 2018/2019

  » ZOSTAŃ TWARZĄ IFP UWr

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »