Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Instytut > Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Sylwetka absolwenta kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

 

Kierunek Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo mieści się w obszarze nauk humanistycznych, ma jednak charakter interdyscyplinarny, jego program łączy w sobie bowiem elementy takich dyscyplin tego obszaru, jak literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i bibliologia. W programie studiów dają się wyodrębnić trzy bloki tematyczne, którym odpowiadają właściwe dla nich efekty kształcenia. Jest to „blok kulturalno-literacki”, zawierający przedmioty z zakresu historii literatury i wiedzy o kulturze, „blok tekstowo-warsztatowy”, w którym znalazły się przedmioty związane z tworzeniem i krytyką tekstu oraz „blok edytorski”  z przedmiotami obejmującymi teorię i działalność praktyczną związaną z procesami wydawniczymi, czyli z redakcyjnym opracowaniem oraz przygotowaniem tekstu do druku.

 

Absolwent kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo  ma ogólną i szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu tekstu w kulturze,  na co składa się wiedza z zakresu historii i teorii literatury, orientacja w aktualnym stanie polskiej literatury, krytyki literackiej i publicystyki społeczno-kulturalnej, znajomość najważniejszych zjawisk z dziedziny filmu i teatru.

Absolwent ten:

- Uzyskał podstawy wiedzy o kulturze, poznał mechanizmy rynku kultury i współczesnego życia kulturalnego w Polsce.

 - Opanował podstawy warsztatu krytycznoliterackiego i pisarskiego. Samodzielnie zbiera i weryfikuje informacje potrzebne do przygotowania tekstów o charakterze twórczym i użytkowym. Potrafi zarówno tworzyć takie teksty, jak i redagować je oraz oceniać pod względem wartości merytorycznej i perswazyjnej. Kompetentnie posługuje się różnymi formami wypowiedzi ustnej i pisemnej, formułując merytorycznie uzasadnione sądy na temat zjawisk kultury. Umie napisać notatkę prasową, recenzję krytyczną (literacką, filmową i teatralną), esej i szkic krytycznoliteracki, felieton. Tworzy proste formy poetyckie i narracyjne, co znajduje zastosowanie na przykład w zawodzie copywritera.

 - Ma szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu wydawnictw i redakcji czasopism oraz ogólną wiedzę teoretyczną umożliwiającą rozwiązywanie różnorodnych problemów towarzyszących edycji tekstów użytkowych, prasowych i literackich we wszystkich współczesnych mediach piśmiennych. Opanował podstawy warsztatu edytorskiego – zarówno konwencjonalnego, jak z użyciem mediów cyfrowych. Redaguje, adiustuje i formatuje teksty oraz wykonuje ich korektę. Przygotowuje teksty literackie do edycji.

- Uzyskał kompetencje językowe, zwłaszcza stylistyczne i redakcyjne, gwarantujące wysoki poziom tworzenia i opracowania tekstu, wymagany zarówno w pracy twórczej, jak w wydawnictwach, instytucjach publicznych czy firmach, w których wytwarza się i rozpowszechnia rozmaite dokumenty (w tym elektroniczne).

- Rozumie rolę humanisty w sferze publicznej, aktywnie uczestniczy we współczesnym życiu literackim i kulturalnym, wykorzystując także nowe media. Krytycznie analizuje współczesne praktyki tekstowe, doceniając ich społeczne skutki; zwraca uwagę na przestrzeganie w debacie publicznej wysokich standardów estetycznych i etycznych wypowiedzi.

 

Absolwenci kierunku studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę w Instytucie Filologii Polskiej na studiach II stopnia o profilu ogólnym – na specjalności edytorskiej, krytycznoliterackiej lub antropologii literatury, teatru i filmu, a także na studiach drugiego stopnia innych kierunków humanistycznych.

 

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w wielu instytucjach kulturalnych i społecznych (redakcjach czasopism, wydawnictwach i mediach, agencjach informacyjnych i reklamowych, urzędach administracji państwowej) – wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby o ogólnym wykształceniu humanistycznym połączonym z umiejętnością tworzenia i redakcyjnego opracowania tekstów wszelkiego rodzaju: artystycznych, krytycznoliterackich, prasowych, użytkowych, a także tekstów wystąpień publicznych.

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na bloga informacyjnego dla studentów, dostępnego pod adresem kulturaipraktyka.blogspot.com.

 

Instytut Filologii Polskiej

Wydział Filologiczny

Uniwersytet Wrocławski

Nazwa kierunku: Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

 

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

 

I ROK STUDIÓW

I SEMESTR

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Liczba ECTS

Forma zaliczenia

1.

Podstawy filozofii literatury i kultury

W

30

 

Za moduł 6

Z

1/2 oceny końcowej

2.

Podstawy filozofii literatury i kultury

K

30

Z,E

½ oceny końcowej

3

Wprowadzenie do antropologii kultury

K

30

2

ZO

4

Historia literatury dawnej

K

30

3

ZO

5

Poetyka

K

 

30

2

ZO

6

Retoryka praktyczna

Warsztaty

30

2

ZO

7

Analiza tekstu (proza)

warsztaty

30

 2

 

Z O

 

8

Film i teatr

K

30

3

ZO

 

9.

Przedmioty fakultatywne

K, W

120

10

ZO

 

RAZEM: 360 GODZIN,  30 ECTS

 

II SEMESTR

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma

zajęć

Liczba godzin

Liczba 

ECTS

Forma zaliczenia

1

Historia literatury XIX wieku

K

60

8

Z + E

2

Teoria literatury

K

30

4

Z + E

3

Tekstologia i edytorstwo

K

30

4

Z + E

4

Kultura języka

K

30

2

ZO

5

Analiza tekstu (poezja)

Warsztaty

30

2

ZO

6

Przedmioty fakultatywne

W, K

120

10

Z0

 

RAZEM: 300 GODZIN, 30 ECTS

 

 

II ROK

 

III SEMESTR

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma

zajęć

Liczba

godzin

Liczba

ECTS

Forma zaliczenia

1

Historia literatury dwudziestolecia i wojny       

K

30

3

ZO

2

Literatura i kultura po 1989 r. (formy dokumentalne)

W

15

 

 

Za moduł4

Z + E

1/2 oceny końcowej

3

Literatura i kultura po 1989 r. (proza i poezja)

K

30

Z O

1/2oceny końcowej

4

Twórcze pisanie (teksty artystyczne)

Warsztaty

30

3

ZO

5

Prawo autorskie i prasowe

W

20

2

ZO

6

Warsztat pracy filologa

K

10

1

ZO

7

Współczesne edytorstwo książki

K

30

3

ZO

8

Stylistyka praktyczna

Warsztaty

30

4

Z + E

9

Język obcy

Lektorat

60

 

ZO

10

Przedmioty fakultatywne

W, K

120

10

ZO

 

RAZEM: 375 GODZIN,  30 ECTS

 

IV SEMESTR

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma

zajęć

Liczba

godzin

Liczba

ECTS

Forma zaliczenia

1

Historia literatury powojennej

K

30

5

Z + E

2

Literatura i kultura po 1989 r.

K

30

5

Z + E

3

Twórcze pisanie (teksty artystyczne

warsztaty

30

3

ZO

4

Twórcze pisanie (teksty krytyczne)

warsztaty

30

3

ZO

5

Redakcja tekstu

K

30

2

ZO

6

Współczesne edytorstwo czasopisma

K

30

2

ZO

7

Język obcy

Lektorat

60

0

ZO

8

Przedmioty fakultatywne

K, W

120

10

ZO

 

RAZEM: 360 GODZIN, 30 ECTS

 

Po IV semestrze studenci odbywają praktykę zawodową w wymiarze 120 godz. (zaliczenie w semestrze V, 4 ECTS)

 

  

III ROK

 

V SEMESTR

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma

zajęć

Liczba godzin

Liczba

ECTS

Forma zaliczenia

1

Język obcy

Lektorat

60

12

Z + E

2

Twórcze pisanie (teksty artystyczne)

Warsztaty

30

3

ZO

3

Twórcze pisanie (teksty krytyczne)

Warsztaty

30

3

ZO

4

Podstawy typografii

Lab.

30

2

ZO

 

5

Seminarium licencjackie (do wyboru)

Sem.

30

2

ZO

6

Przedmioty fakultatywne

W, K

60

4

ZO

7

Praktyka zawodowa

(wpis)

 

 

120

4

ZO

 

RAZEM: 360 GODZIN, 30 ECTS

 

VI SEMESTR

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma

zajęć

Liczba

godzin

Liczba

ECTS

Forma zaliczenia

1

Wychowanie fizyczne (wpis)

 

30

1

ZO

2

Rynek kultury po 1989 roku

K

30

2

ZO

3

Twórcze pisanie (formy krytyczne)

Warsztaty

30

3

ZO

4

Tekst w kulturze audiowizualnej

K

15

1

ZO

5

Tekst w Internecie

Lab.

30

3

ZO

 

6

Redakcja tekstu

K

30

2

ZO

 

7

Tekstologia i edytorstwo – pros. projekt.

Warsztaty

30

3

Z + E

8

Seminarium licencjackie (do wyboru)

Sem.

30

11

ZO

9

Przedmioty fakultatywne

W, K

60

4

ZO

 

RAZEM: 285 GODZIN, 30 ECTS

 

Praktyka zawodowa (120 godzin)  – 4 ECTS

Język obcy – 12 ECTS

 

ŁĄCZNIE:

Przedmioty obligatoryjne: 1380 godzin, 119 ECTS

Przedmioty  fakultatywne: 660 godzin, 61 ECTS

RAZEM: 2040 GODZIN , 180 ECTS

 

 

 

 

 

 

Instytut Filologii Polskiej

Wydział Filologiczny

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek: Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

 

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

 

Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

 

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

 

Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.

 

 

 Współczynnik dla poziomu podstawowego

 Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Język polski

 0,5

 1

 język nowożytny (pisemny)

 0,5

 1

 dowolny przedmiot

 0,25

 0,5

 

Zasady rekrutacji na kierunek kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo – stara matura

Dla kandydatów ze starą maturą przewidziany jest ustny komisyjny egzamin z języka polskiego obejmujący wiedzę z historii literatury i wiedzy o języku z zakresu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (podstawa programowa - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz. U. 2002 nr 51 poz. 458). Kandydat otrzymuje dwa pytania literaturoznawcze i jedno z wiedzy o języku; za każde z nich może otrzymać 1-5 punktów. Warunkiem zdania egzaminu będzie uzyskanie min. 9 punktów, w tym min. 3 punkty za każde pytanie. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę  punktów – do wysokości limitu przyjęć  (10 osób).

 

Instytut Filologii Polskiej

Wydział Filologiczny

Uniwersytet Wrocławski

 

Informacja o minimum kadrowym dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

 

W związku z planami uruchomienia od roku akademickiego 2013/2014 nowego kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo proponujemy do minimum kadrowego następujące osoby:

 

Prof. dr hab. Joanna Pyszny

Dr hab. prof. UWr Dorota Heck

Prof. UWr dr hab. Wojciech Soliński

 

Dr Wojciech Browarny

Dr Jan Choroszy

Dr Marcin Czerwiński

Dr Joanna Orska

Dr Adam Poprawa

Dr Maria Tarnogórska

 

 

Profesor Jan Miodek

Witam Państwa na stronie Instytutu Filologii Polskiej

 

W naszym instytucie łączymy tradycyjne studia filologiczne z ciekawą ofertą nowoczesnych kierunków i specjalności. Kształcimy tu prawdziwych humanistów oraz prowadzimy badania nad literaturą, językiem, komunikacją i kulturą.

Dlaczego warto z nami studiować? Ponieważ humanistyka - mimo zmieniającej się rzeczywistości - nadal pozwala zrozumieć człowieka.

Zapraszam najserdeczniej na plac Biskupa Nankiera 15!

Jan Miodek

____________________________________

  » Telefoniczna Poradnia      Językowa od 2 października br.

  » REKRUTACJA 2019/2020

  » Zapisy na STUDIUM JĘZYKA
      I KULTURY LITEWSKIEJ 2019/20
20

      *Baltistikos plakatas Vroclavas A2

  » Erasmus - Regulamin 2018/2019

  » ZOSTAŃ TWARZĄ IFP UWr

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »