Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > prof. dr hab. Jolanta Ługowska
prof. dr hab. Jolanta Ługowska

tel.: 713752569
e-mail: jola.lugowska@op.pl
pokój: 129
konsultacje: Semestr zimowy: Wtorki godz. 15:15 - 16:15.

Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są problemy współczesnej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem jej wewnętrznego zróżnicowania, a więc między innymi zagadnienia folkloru (i tradycyjnej kultury ludowej), kultury popularnej a także swoistej subkultury dzieci i nastolatków. W swych poczynaniach staram się uwzględniać przede wszystkim perspektywę literaturoznawczą, wyznaczoną przez punkt widzenia tekstologa i genologa. Wiele miejsca w swych badaniach poświęcam problematyce baśni – ludowej i literackiej – a także innym odmianom fantastyki, koncentrując się przy ich analizie na kwestiach komparatystycznych a także, w znacznym zakresie, na problematyce modeli komunikacyjnych realizowanych w interesującym mnie gatunku; próbuję zatem odpowiadać na pytanie do kogo adresowane są baśnie, jakie potrzeby są dzięki nim zaspakajane, co decyduje o ich popularności. W kręgu moich zainteresowań pozostają również kwestie literatury religijnej, adresowanej do różnego typu odbiorców, co wyraziło się, między innymi w zredagowanych przeze mnie trzech tomach artykułów „angelologicznych” (Anioł w literaturze i w kulturze), w rozważaniach na temat dwudziestowiecznej literaturze religijnej dla dzieci i młodzieży i jej przedstawicielach (m. in. ks. Jan Twardowski, Joanna Kulmowa) a także w tekstach podejmujących problematykę franciszkańską. W dotychczasowych badaniach, głównie o charakterze komparatystycznym, towarzyszyła mi też refleksja nad istotą kultury oralnej oraz kultury opartej na piśmie i druku, która kontynuowana będzie między innymi w przygotowywanej rozprawie na temat twórczości Stanisława Vincenza. Prowadzone i zakończone badania 1.W roku 2002 Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej przyznała mi trzyletnie Subsydium Profesorskie przeznaczone na realizację tematu badawczego: Formy obecności folkloru we współczesnej literaturze i w kulturze, w ramach którego zorganizowałam (w latach 2003 – 2005) trzy ogólnopolskie konferencje naukowe nt. Anioł w literaturze i w kulturze, zwieńczone publikacją tomów pokonferencyjnych. 2.W roku 2012 w związku z przyznaniem Grantu na badania poświęcone twórczości Stanisława Vincenza zainicjowany został pod moim kierunkiem przez zespół uczonych zainteresowanych tą tematyką cykl badań o charakterze zarówno materiałowym jak i analitycznym nad twórczością autora Wysokiej połoniny.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »