Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > mgr Honorata Uchwał
mgr Honorata Uchwał

e-mail: h_uchwal@wp.pl

Doktorantka w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr. Jest autorką pracy licencjackiej i magisterskiej z zakresu zoonimii miejskiej uwzględniających wpływ czynników pozajęzykowych na motywacyjność zonimów. Obecnie badania swe poświęca antroponimii przezwiskowej. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się hipokorystyka zoonimiczne, metafora i metonimia w onomastyce, socjoonomastyka.


Rozprawa doktorska


Świat fauny i flory w polskiej antroponimii przezwiskowej socjolektu młodzieżowego


Promotor: dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr


Przedmiotem dysertacji są faunistyczne i florystyczne antroponimy przezwiskowe funkcjonujące w socjolekcie młodzieżowym.  W toku badań zostaną wskazane źródła inspiracji (motywacje nazwotwórcze) tych nazw osobowych oraz wpływ czynników pozajęzykowych na wybór onimu. Zgromadzony materiał badawczy zostanie poddany onomastycznej interpretacji nazw własnych z zastosowaniem metody socjolingwistycznej i – w mniejszym stopniu – elementów technik statystycznych. Badania nad polską antroponimią przezwiskową pozwolą na wykrycie reguł nadawania tych nazw konkretnym nosicielom oraz wskazanie ewentualnych tendencji słowotwórczych w zebranym materiale. Poza tym, dzięki badaniom wpływu czynników pozajęzykowych na zmiany motywacyjności onimów, praca zostanie poszerzona o wiedzę na temat kreowania własnego wizerunku.

Specjalności:Onomastyka
Dyscypliny KBN:Językoznawstwo
Poprzednie publikacje

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »