Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Aleksandra Pawlikowska
dr Aleksandra Pawlikowska

Doktorantka w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego IFP UWr. Interesuje się semantyką, analizą dyskursu oraz komunikacją religijną. Pracuje jako lingwista przy tworzeniu polskiej wersji WordNetu. Napisała pracę licencjacką na temat językowo-kulturowego obrazu Boga w polszczyźnie oraz magisterium dotyczące zmian semantycznych i funkcji słownictwa religijnego we współczesnym języku potocznym. W pracy doktorskiej zajmuje się semantycznym zróżnicowaniem dyskursów wyznaniowych na przykładzie wybranych pojęć katolickich, prawosławnych i ewangelickich. Publikacje 1.Moroń A. / Pawlikowska A., 2010, Dyskursywny obraz Wrocławia w mediach, „Rozprawy Komisji Językowej WTN”, t. 37, s. 105-118. 2.Pawlikowska A., 2011, Wyrażenia z komponentem sakralnym peł­niące funkcję eufemizmów w polszczyźnie potocznej, „Rozprawy Komisji Językowej WTN”, t. 38, s. 220-235. Rozprawa doktorska Leksykalno-semantyczne zróżnicowanie dyskursów wyznaniowych na materiale polskich tekstów katolickich, prawosławnych i ewangelickich Promotor: prof. dr hab. Irenak Kamińska-Szmaj Zamierzeniem pracy jest ustalenie denotacji oraz sposobów kategoryzacji pojęć religijnych i świeckich w obliczu doktrynalnej odmienności wyznań chrześcijańskich i kreowanych przez nie obrazów świata, a także funkcji tych pojęć w tekstach z uwagi na ich uwarunkowania dyskursywne. Celem metodologicznym jest próba wykorzystania teorii analizy dyskursu do badań semantycznych. Efektem badań ma być stworzenie słownika analizowanych pojęć z uwzględnieniem ich specyfiki wyznaniowej, co może doprowadzić do sprawniejszej komunikacji między przedstawicielami badanych wspólnot. Dydaktyka akademicka Gramatyka opisowa języka polskiego (morfologia) Projekty badawcze VI 2011 – XII 2011, Leksykalno-semantyczne zróżnicowanie dyskursów wyznaniowych na materiale polskich tekstów katolickich, prawosławnych i ewangelickich, grant wewnętrzny w ramach I Konkursu Projektów Badawczych Wydziału Filologicznego UWr Doktorantka otrzymała grant wydziałowy na ilościowe badania leksyki religijnej w tekstach trzech analizowanych dyskursów wyznaniowych. W jego ramach mieści się sporządzenie list frekwencyjnych, list słów kluczowych oraz statystyki dotyczącej pól leksykalno-semantycznych wykorzystywanych w poszczególnych gatunkach.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »