Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Agata Wiącek
dr Agata Wiącek

Doktor nauk humanistycznych, lektor języka polskiego.


Studia na Wydziale Filologicznym UWr ukończyła w 2008 roku. Jej praca magisterska poświęcona była agresji werbalnej w komentarzach internetowych.


Jest absolwentką Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego – 01.07.2014 r. otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych (dyscyplina: językoznawstwo, specjalność: glottodydaktyka). Promotorem rozprawy doktorskiej zatytułowanej Błędy frazeologiczne w komunikacji obcokrajowców uczących się języka polskiego była dr hab. Alicja Nowakowska, prof. UWr.


Zawodowo zajmuje się nauczaniem cudzoziemców języka polskiego i właśnie temu zagadnieniu poświęcona jest jej rozprawa doktorska. Była także pracownikiem poradni językowej, współpracuje z Zespołem Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki PAN.


Rozprawa doktorska:


Celem pracy jest wskazanie, jakie związki frazeologiczne są wprowadzane w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, jakie błędy w tym zakresie popełniają cudzoziemcy mówiący po polsku i jak ograniczyć ich liczbę. Przedmiotem badań są odstępstwa, zwykle nieświadome, od normy frazeologicznej.


Zasadniczą część rozprawy stanowi analiza błędów frazeologicznych, pochodzących z wypowiedzi ustnych i pisemnych osób uczących się języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania (A1-C2). Przykłady podzielone są na te będące wynikiem interferencji oraz te, które najprawdopodobniej nie są związane z wpływami innych języków. Dalszy podział oparty jest przede wszystkim na klasyfikacji innowacji frazeologicznych S. Bąby, która została dostosowana do potrzeb rozważań. Wskazane są błędy typowe dla osób posługujących się określonym językiem pierwszym, najczęściej pojawiające się trudności, problemy specyficzne dla obcokrajowców. Rozprawa zawiera wskazówki metodyczne dla nauczycieli oraz autorów materiałów dydaktycznych.


Dydaktyka akademicka: Leksykologia i leksykografia.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »