Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Pracownicy i Doktoranci > dr Adam Flamma
dr Adam Flamma

Groznawca, specjalista z zakresu personologii w grach wideo. Naukowo interesuje się relacją między mediami, społecznym odbiorem gier wideo oraz badaniami nad układami fabularnymi i rolą bohatera w grach wideo. Problematyka ta stanowiła głowny temat jego pracy magisterskiej  o tytule Wybrane problemy gry komputerowej typu cRPG jako adaptacji filmu: postać głównego bohatera. W 2018 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską napisaną pod opieką dr hab. prof. UWr. Anny Gemry. Dysertacja poświęcona została postaciom kobiecym w popularnych grach wideo. Wykładowca akademicki, na co dzień zajmuje się wirtualnymi światami i popularyzowaniem wiedzy o grach wideo.


 


Video games researcher, specialist in the field of personology in video games. Scientifically interested in the relationship between the media, the social reception of video games and research on the layout and the role of the hero in video games. This issue was the main topic of his master's thesis entitled The Chosen Problems of a Computer Game of the type cRPG as a film adaptation: the character of the main character. In 2018 he defended his doctoral dissertation written under the supervision by prof. Anna Gemra. The dissertation was devoted to female characters in popular video games. Academic lecturer with mission of popularizing knowledge about video games.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »