Uniwersytet Wrocławski

Strona główna > Nauka > Czasopisma i serie wydawnicze >

Tytuł: Literatura i Kultura Popularna
Opis:

Seria „Literatura i Kultura Popularna” powstała w 1991 roku jako efekt współpracy zajmujących się literaturą i kulturą popularną badaczy z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Jest pierwszym i najstarszym pismem w Polsce, które zajmuje się naukowo niedocenianą przez lata, a przecież wszechobecną, dynamicznie się rozwijającą, wieloaspektową i bardzo interesującą literaturą i kulturą popularną. Działalność czasopisma ma służyć przede wszystkim rozwijaniu ciągle jeszcze w Polsce mało zaawansowanych, szeroko pojętych badań nad międzynarodową literaturą i kulturą popularną, wymianie myśli naukowej pomiędzy badaczami, rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej otaczających nas „produktów kultury” współczesnego świata, ich korzeni, tradycji, ewolucji, perspektyw rozwoju, niesionych przez nie wartości i płynących z nich – ewentualnych – zagrożeń.


Zapraszamy do współpracy autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Czasopismo ukazuje się w cyklu rocznym. Publikujemy artykuły poświęcone różnym aspektom i zjawiskom literatury i kultury popularnej polskiej i światowej: mediom, grom fabularnym (RPGs), filmom gatunkowym, poszczególnym gatunkom, autorom i tematom literatury popularnej, adaptacjom literackim, filmowym, przekładom na języki innych sztuk, gatunkom z pogranicza sztuk, jak np. komiks, liternet. Interesują nas także prace omawiające zagadnienia definicyjne, genologiczne, obiegi literatury, właściwości rynku, specyfikę odbiorców, socjologię i psychologię odbioru etc. Chętnie widzimy na naszych łamach prace interdyscyplinarne reprezentujące i łączące osiągnięcia różnych dziedzin nauki, niekoniecznie wyłącznie humanistycznych. Tematyka poszczególnych numerów może być częściowo problematyzowana. Informacja o planowanej tematyce głównej będzie się pojawiała na stronie internetowej pisma.


Abstrakty artykułów opublikowanych w Literaturze i Kulturze Popularnej znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH). Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).


 


Wersja podstawowa czasopisma: papierowa.


Rocznik. Format B5


ISSN: 0867-7441

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rodzaj: rocznik
ISSN: 0867-7441
Tytuł: Literatura i Kultura Popularna
Redaktor naczelny: dr hab. prof. UWr Anna Gemra
Komitet redakcyjny: dr hab. prof. UWr Anna Gemra
dr Halina Kubicka
Agnieszka Kruszyńska
Konrad Dominas
Rada naukowa: Dejan Ajdačić
Maria Bujnicka
Krzysztof Dmitruk
prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski
Marta Součková
Roch Sulima
Hanna Turkiewicz
prof. dr hab. Tadeusz Żabski
Rada recenzencka: Terri Doughty
Hans Esselborn
Detlef Haberland
Wojciech Kajtoch
Jakub Z. Lichański
Adam Mazurkiewicz
Agnieszka Nieracka
Jacek Rzeszotnik
Olesya Stuzhuk
Krystyna Syrnicka
Józef Szostakowski
Bogdan Trocha
Maciej Wróblewski
Opublikowane tomy:

Dla autorów:

1. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.
2. Teksty w wersji elektronicznej na nośnikach cyfrowych prosimy nadsyłać pod adresem: Anna Gemra, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław, z dopiskiem „Literatura i Kultura Popularna” lub pocztą elektroniczną na adres: angemra@tlen.pl względnie anna.gemra@uwr.edu.pl z tematem „Literatura i Kultura Popularna”.
3. Teksty do wydania w numerze na dany rok należy przesłać najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego.
4. Redakcja nie odsyła tekstów niezamówionych w wersji papierowej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące zasad redagowania tekstu: zgodne z wytycznymi Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego: www.wuwr.com.pl, zakładka: „Dla autorów”, a następnie zakładki: „Wskazówki techniczne” oraz „Bibliografia i przypisy”.
6. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie ich do wymogów pisma w terminie 14 dni. Niedostosowanie artykułu do standardów redakcyjnych oznacza rezygnację z procedury recenzowania i publikacji.
7. Przyjmujemy teksty także w językach obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, języki słowiańskie, włoski).
8. Bez względu na język oryginału do artykułu należy dołączyć (do 600 znaków ze spacjami) tytuł, streszczenie, słowa kluczowe oraz afiliację w języku angielskim.
9. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego RTF. Maksymalna objętość tekstu:
a) artykuł — 25 000 znaków ze spacjami;
b) recenzja — 5400 znaków ze spacjami
Teksty przekraczające ten limit będą przyjmowane wyłącznie za osobną zgodą redakcji.
10. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” są recenzowane (recenzje w procesie double-blind). Szczegółowe informacje o procesie recenzowania w zakładkach „Recenzenci” i „Dla Autorów”.
11. Czasopismo stosuje procedury zapobiegające praktykom ghostwriting i guest autorship.
12. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji czasopisma jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, tekst jest wolny od wad prawnych, nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w internecie.
13. Konsekwencje prawne nieuczciwości naukowej (plagiaty, nieuprawnione cytowania, ghostwriting, guest autorship etc.) ponoszą autorzy.
14. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku jest otrzymanie pozytywnych recenzji. Autorzy są zobowiązani do uwzględniania uwag recenzentów.
15. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty. Korekta autorska nie może wprowadzać zmian istotnie zmieniających pierwotną treść artykułu.
16. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
17. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma „Literatura i Kultura Popularna”.
18. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.
19. Szczegółowe informacje dla Autorów: http://lkp.wuwr.pl/page/dla-autorow-66http://lkp.wuwr.pl/page/recenzenci-65.
20. Adres redakcji: Instytut Filologii Polskiej, „Literatura i Kultura Popularna”, Anna Gemra, pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław.

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

 

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: ifp@uwr.edu.pl

Dziekanat (studia I stopnia):

tel. (048-71) 375-24-92

Dziekanat (studia II stopnia):
tel. (048-71) 375-28-15

Dziekanat (studia niestacjonarne I stopnia i uzupełniające II stopnia):
 tel. (048-71) 3752 - 513
 

>> WIĘCEJ

Sekretariat:
tel. (048-71) 375-25-59
e-mail: filpol@uni.wroc.pl

Dziekanat (studia licencjackie):
tel. (048-71) 375-22-25

Dziekanat (studia magisterskie):
tel. (048-71) 375-28-05

Dziekanat (studia niestacjonarne licencjackie i uzupełniające magisterskie):
tel. (048-71) 3752 - 513

>> WIĘCEJ

Zapisz się na newsletter IFPWersja pełnostronicowa »